Nieuws

Deelname

 1. Voor deelname aan de particuliere zwemlessen kunt u uw kind inschrijven aan de receptie van het zwembad of on-line via de website van het sportcentrum.
 2. De minimum inschrijfleeftijd voor deelname aan zwemles voor diploma A is 4 jaar.
 3. Na inschrijving komt u op de wachtlijst te staan. De datum van inschrijving is bepalend voor de volgorde van oproepen. Hoe meer voorkeursmogelijkheden worden aangegeven bij inschrijving, hoe meer plaatsingsmogelijkheden er zijn, dus hoe korter de wachttijd kan zijn.
 4. Indien er een plaats beschikbaar komt, wordt er met u in telefonisch overleg, een startdatum en tijd afgesproken.
 5. Naderhand veranderen van tijd of dag is mogelijk. Er dient echter op de dag en tijd van uw keuze wel een plaatsingsmogelijkheid te zijn. Veranderen kan alleen in overleg met de 1e medewerker zwemzaken of hoofd zwemzaken.

Duur tot het behalen van het A-, B- en C-diploma

 1. Gemiddeld doet een 4-jarig kind er 48 klokuren over om het A-diploma te behalen. Dit is echter een gemiddelde. Hoe jonger het kind begint met de zwemles, hoe langer het duurt voordat een diploma behaald wordt. Dit heeft te maken met de motorische en cognitieve vaardigheden die nog in ontwikkeling zijn. Ook de inzet van het kind en de mate van absentie zijn van invloed op deze termijn.
 2. Na het behalen van het A-diploma doet een kind nog gemiddeld 12 klokuren over het behalen van diploma B en 10 klokuren over het behalen van diploma C.

Diplomazwemmen

 1. Sportcentrum de Kuil vaardigt diploma’s uit van de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Dit zijn landelijk uitgegeven zwemdiploma’s.
 2. Pas als uw kind voldoet aan de door de Nationale Raad Zwemdiploma’s gestelde eisen van het diploma, verwoord in de Bepalingen, Richtlijnen en Eisen Zwemdiploma’s, mag het kind afzwemmen.
 3. Indien uw kind mag afzwemmen ontvangt het, in de week voorafgaand aan het diplomazwemmen, een schriftelijke uitnodiging met daarop de afzwemdatum en alle relevante informatie. Het is van groot belang dat u van te voren aan de lesgever meldt, indien uw kind ten tijde van het selecteren voor het diplomazwemmen afwezig is.
 4. Indien uw kind na het behalen van het A-diploma door wil gaan voor het B-diploma, dient u dit aan te geven op het afzwemformulier. Dit geldt ook voor de kinderen die na het behalen van het A-diploma willen stoppen met zwemles.
 5. Voor het doorgaan voor het C-diploma, na het behalen van het B-diploma, dient u zich aan te melden bij de receptie, aangezien deze zwemlessen op een andere dag en ander tijdstip plaatsvinden.

Leskaart

 1. De leskaart is 4 weken geldig en de geldigheidsduur wordt aangegeven door middel van een datum.
 2. De leskaart dient iedere zwemles VOOR AANVANG van de zwemlessen te worden aangeboden bij de receptie.
 3. Tijdens de kerstvakantie, zomervakantie en op officiële feestdagen vinden er geen zwemlessen plaats. De zwemlessen worden niet gerestitueerd. In de geldigheidsperiode van de leskaart is rekening gehouden met het uitvallen van deze zwemlessen.
 4. Indien u op vakantie gaat buiten deze periodes, dan bent u gedurende uw afwezigheid wel deelnamegeld verschuldigd. De uitgevallen zwemlessen zullen ruim van te voren worden bekendgemaakt. Ziekte korter dan 2 weken, vakantie buiten de vastgestelde sluiting of andere absentie ontslaat u derhalve niet van uw betalingsverplichting.
 5. In geval van ziekte van uw kind is het van groot belang dat dit wordt doorgegeven aan de receptie van het zwembad. Indien de verwachting is dat uw kind 14 dagen of langer ziek blijft, dient u de leskaart in te leveren bij de receptie. Verlenging van de leskaart vindt pas plaats na minimaal 2 weken ziekte. De verlenging van de leskaart, ten gevolge van ziekte kan uitsluitend gebeuren door de 1e medewerker zwemzaken of hoofd zwemzaken. De eerste 2 weken zijn voor eigen risico. Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.
 6. Inhalen van zwemlessen op andere dagen en/of tijden is om organisatorische redenen niet mogelijk.
 7. Indien er door overmacht onzerzijds geen zwemles of activiteit kan plaatsvinden, zullen wij trachten u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Voor de gemiste lessen zal de leskaart verlengd worden. Lesgeld wordt niet gerestitueerd. De door u eventuele geleden gevolgschade zal niet worden vergoed.

Privacybescherming

 1. Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld en zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld.
 2. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld.
 3. Indien er in uw persoonlijke gegevens wijzigingen plaatsvinden, zoals verhuizing e.d., dient u dat aan de receptie door te geven.
 4. Regelmatig worden er, bijv. tijdens het diplomazwemmen, foto’s gemaakt voor onze website. Indien u daar bezwaar tegen hebt dient u dat van te voren aan te geven.

Opzegging

 1. Indien u voor of na het behalen van het diploma stopt met zwemles, dient u dat tijdig aan de receptie door te geven.

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, bepaalt het management van Sportcentrum De Kuil. Door deel te nemen aan de zwemles, aanvaardt u deze algemene voorwaarden.

 

SenW BR - Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk